ثبت نام در دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی - 19 شهریور ماه - مشهد

واحد آموزش روزنامه دنیای اقتصاد با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برگزار می کند</