بررسی نقش برند در توسعه صادرات

۸ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2421
بخش دوم- مشکلات برند در ایران تجارت ایران، بی نام و نشان است و تجارت بی نام و نشان در دنیاي امروز پذیرفته شده نیست؛ از طرفی بیشتر بنگاه هاي تولیدي و صادراتی کوچک، موفق به ساختن برندهاي موفق نمی شوند و این عدم موفقیت، عموما ناشی از این واقعیت است که لازمه ایجاد برند، استفاده از نظام استاندارد اطلاعاتی مثل کد، لوگو، نام تجاري، مشخصات از پیش تعیین شده و... همچنین تبعیت از قواعد تجاري رایج در کشورهاي پیشرفتهاست ولی بیشتر بنگاه هاي کوچک، این قابلیت ها را ندارند.

 

دو رکن اساسی برند سازي، هزینه کردن براي تبلیغات و تحقیقات بازار است که بنگاه هاي کوچک غالباً توان آن را ندارند و به دید هزینه سربار و زاید به آن ها می نگرند. در کشورهاي جهان سوم از جمله عواملی که غالباً منجر به شکست صادرات می شود، عدم اطلاع کافی از فرهنگ کشور هدف است. در بازارهاي صادراتی فعلی، با وجود ظرفیتهاي متنوع، به دلیل ضعف سرمایه گذاري در ایجاد و تبلیغ برندها و نداشتن برندهاي معتبر ایرانی، خلائی ایجاد شده که رقبا از آن سود می برند و با صادرات مجدد کالاهاي ایرانی، با برند هاي شناخته شده، هم سود کلانی بدست آورده و هم بازارها را از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج میکنند. همچنین با اعمال تحریم هاي جهانی بر علیه ایران، کل بازار ایران به عنوان بازار بدون ثبات معرفی میشود و بدلیل نداشتن برند معتبر و مشهور، نمی توان در مقابل اینگونه برنامه‌ها در بازار مقاومت کرد و پایدار ماند.

لازم است شرکتهاي ایرانی توجه بیشتري به مفهوم و کارکرد برندهاي تجاري در بازاریابی صادراتی داشته باشند و تولیدکنندگان ایرانی به کمک متخصصان بازاریابی اقدام به تدوین استراتژي هایی براي مدیریت برند کنند. ایجاد برندهاي صادراتی موجب تقویت شرکتهاي صادرکننده، جلب توجه سرمایه گذاران و نیز جذب مصرف کنندگان و حتی جلب توریسم به کشور میشود و برخورداري از استراتژي برندسازي، واقعیترین و رقابتیترین منظر استراتژیک را براي کشور فراهم میکند.

در صورتی که توسعه برندهاي صادراتی مورد توجه و حمایت قرار گیرد، در بلندمدت موفقیتهاي صادراتی بیشتري را عاید کشور خواهد کرد. در استراتژي برندسازي باید بر تصویر کشور در بازارهاي جهانی، سازمانهایی که کشور در آنها عضویت دارد و نیز در بین ملل همپیمان، تأکید شود. برندسازي در یافتن بازارهاي صادراتی و توسعه این بازارها و در نتیجه کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی و ارتقاء زنجیره تولید ارزش، در بخشهاي مختلف نقش بسزایی دارد.

تبعات فقدان مدیریت برند در صادرات

مفهوم برند، باعث ایجاد رقابت بین صادرکنندگان و رشد و ارتقاء بنگاه هاي اقتصادي می شود و خلاء آن با کاستن از بازارهاي در دسترس، انگیزه را از صادر کننده می گیرد؛ وجود برند هاي معتبر، توان رقابت در بازار را افزایش می دهد و بازار مربوط به یک برند معتبر و قوي حتی در حضور رقباي قوي، پایدار می ماند و بالعکس.

در صورت نداشتن برند، بسیاري از مشتریان محصولات ما را نخواهند دید؛ چون امروزه مشتري خوب، دوست ندارد محصولاتی ناآشنا (بدون برند معروف) را خریداري کند.

فعالیتهاي انجام شده در حوزه برندسازي در ایران

با توجه به اهمیت برند و در راستاي نظم بخشی و کیفی سازي بازار، ثبات و ماندگاري محصول در بازارهاي داخلی و خارجی و براي رعایت حقوق مصرف کننده، در سالهای گذشته در کشور با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران کارگروه برند تشکیل شد و برندسازي در حوزه برخی محصولات خاص مانند زعفران، پسته، خاویار، خرما و فرش برنامه دیگري است که توسط سازمان یاد شده  در حال پیگیري و اجراست.

اما عملیاتی ترین پیشنهادي که به تولید کنندگان ایرانی می توان ارائه کرد، نهادینه کردن مدیریت برند است. تجربه جهانی نشان می دهد، امروزه برند است که می تواند یک شرکت را به موفقیت برساند نه صرفاً تولید و می توان پیشنهادهاي زیر را به طور خاص در نظر گرفت:

  1. ایجاد شرکتهاي تخصصی بازاریابی در کشور (زیرا در کشور، کمتر تولیدکنندهاي وجود دارد که علاوه بر تولید، در زمینه هاي دیگر از جمله بازاریابی و برندسازي فعالیت داشته باشد)
  2. مبحث برندسازي در کشور مورد توجه بیشتر قرار گیرد و یک حرکت علمی جامع در این زمینه، انجام گیرد. (تشکل های تخصصی صادراتی و تولیدی، دستگاههای اجرائی و دانشگا ها و مراکز آموزشی)
  3. در تدوین برند به سابقه فرهنگی، فرصت ها و پتانسیل ها و جذابیت هاي موجود کشور توجه گردد.
  4. با توجه به اهمیت مدیریت برند در توسعه بنگاه هاي صادراتی، زمینه رشد و توسعه بنگاه هاي صادرات گرا در کشورفراهم گردد.
  5. انتخاب مدیران کارآمد براي برند، ایجاد حس مالکیت در مدیران نسبت به نام و نشانهاي تجاري و نیز تعریف اهداف کلیدي روشن براي مدیران برند، در تقویت جایگاه برند در کشور مؤثر خواهد بود.
  6.  تمرکز بر استانداردهاي بین المللی، کیفیت محصول و خدمات پس از فروش و نیز توجه به ارتباط استراتژي برند با سایر استراتژيهاي سازمانی و هماهنگ سازي آنها از دیگر راهکارهایی است که میتواند در گسترش فرهنگ برندسازي در کشور مؤثر باشد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۸ مهر ۱۳۹۸, ۱۲:۱۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها