بررسی نقش برند در توسعه صادرات

۱ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2414
بخش اول- چگونه یک برند خوب، ایجاد ارزش می کند؟ یک برند خوب، انتخاب مصرف کنندگان را هدایت می کند به طوري که در یک بازار بسیار پیچیده، برند یک راه میان بر را در فرآیند تصمیم گیري مصرف کننده به وجود می آورد و بر وفاداري مشتریان تاثیر مستقیم و مثبت خواهد گذاشت. از آن جا که مشتریان بیشتر نام هایی را انتخاب می کنند که می شناسند، بنابراین وفاداري مشتریان به شرکت هایی با نام تجاري مورد تأیید، بیشتر است. نام تجاري قوي ورود به بازارهاي جدید را ممکن می سازد؛ شرکت هاي با برند قوي در ورود به بازارهاي جدید به مراتب موفق تر هستند. همچنین، برند قوي افزایش قیمت محصول را امکان پذیر می کند و امکان استخدام کارکنان را افزایش می دهد.

 

 براي این که یک برند موفق باشد، ساختار سازمان باید از آن حمایت کند.  از آن جا که ارزش برند از عوامل متعدد تشکیل شده است، کارشناسان معتقدند چیزي که همه شرکت ها نیاز به سرمایه گذاري در آن دارند، تحقیق است.

برندسازي:

برندسازي فعلی است که در نتیجه آن سطح احساسی و عاطفی مرتبط با یک محصول یا خدمت افزایش می یابد.  ارزش یک برند را به طور معناداري مرتبط با دلبستگی احساسی ذي نفعان نسبت به برند بوده و برای برند سازی بر اهمیت ایجاد چنین ارتباطی تاکید ویژه وجود دارد.نکته قابل توجه اینکه بعد از خلق برند، رفتار و عملکرد سازمان است که به موفقیت و یا عدم موفقیت برند می انجامد. تمامی فعالیت هاي یک سازمان و نحوه جهت گیري آن سازمان، می تواند به محبوبیت و یا کم رنگ شدن یک برند منجر شود.

گاهی اوقات شرکت ها بیش از آن که نگران مفهومی باشند که از برند در ذهن مصرف کننده نقش بسته، بر ایجاد یک برند شناخته شده تاکید دارند. بنابراین موضوع برندسازي نباید تمام دغدغه مدیران باشد بلکه، این تصویر ذهنی مشتریان از برند است که باید در کانون تمرکز قرار داشته باشد.

مدیریت برند:

مدیریت برند، شامل باورها و ارتباطات شفاف، هدفمند و پایداري است که شرکت ها بر اساس آن براي مشتریان هدف خود ارزش آفرینی میکنند و به نوعی برند خود را مدیریت میکنند.  مدیریت برند جزء لاینفک برندسازي می باشد و هرگز برندي صرف انجام مجموعه فعالیتی تحت عنوان "ایجاد برند"، ساخته نمیشود به دلیل آنکه براي شکل گیري یک برند عوامل متعددي دخیل میباشند.

براي مدیریت کردن یک برند، داشتن استراتژي یک ضرورت محسوب میشود. استراتژي برند، عنصري ضروري و نیروي محرکه اي تعیین کننده براي برنامه هاي بازاریابی شرکت ها محسوب میشود. عواملی که در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار هستند عبارتند از: تثبیت موقعیت یک برند نسبت به رقبا، هدف قرار دادن مصرف کنندگان خاص، قیمت گذاري منطقی، ارتباطات با شرکا و هرگونه سیاستی که براي حمایت از برند، برندسازي و مدیریت برند به سه طریق به مشتریان منفعت می رساند: کاهش هزینه هاي جستجو، کاهش ریسک و انتقال تجربه مصرف. هریک از این سه روش باید مورد توجه مدیران و کانون تمرکز استراتژي ها باشد.

استراتژي برند

استراتژي برند چگونگی خلق ارزش و تعریف ارزش توسط سازمان است. این استراتژي چهار نکته را مد نظر قرار می دهد:

1-  نیاز مشتری (به عنوان منبع ارزش)

2- پیشنهادهاي رقبا(به عنوان منبع تمایز)

3-منابع شرکت (به عنوان منبع مزیت)

4- شرکا(به عنوان منبع قدرت در بازار)

مدیریت برند در ایران

بحث مدیریت برند از جمله موضوعاتی است که در کشور توجه قابل قبولی به آن نشده است. شاید وجود اقتصاد دولتی و انحصار در کشور یکی از دلایل این کم توجهی باشد. با توجه به اینکه در چنین اقتصادي به رقابت نیازي نبوده در نتیجه به نامهاي تجاري و ارزشگذاري آن نیز اهمیت قابل توجهی داده نشده است. اقتصاد تورمی یکی دیگر از دلایل عدم توجه به بحث برندسازي در کشور است و در چنین شرایطی سرمایه گذاران به سمت بخشهاي سودآورتر مانند ساختمان و ماشین آلات میروند که سودآوري بیشتري به همراه دارد. کیفیت پایین محصولات داخلی و در نتیجه غیر رقابتی بودن این محصولات، نبود استاندارد جامع و ناکافی بودن خدمات پس از فروش را می توان از دیگر موانع برندسازي در کشور عنوان کرد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی

 

« تهیه کننده : محمدعلی امیرفخریان » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۱:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها