نقش احزاب سیاسی در آگاه‎سازی مردم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ کد خبر : 1814
سیدجواد حسینی* خرد جمعی بشر و تاریخ تجارب گذشته به این نتیجه رسیده است که توسعة سیاسی پیش‌ زمینة سایر توسعه‌هاست

تا زمانی که توسعة سیاسی وجود نداشته باشد، توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به کندی پیش خواهد رفت و میتوان توسعة سیاسی را به عنوان پیش‌نیاز سایر توسعهها دانست؛ بنابراین یکی از وظایف دولتها این است که بستر لازم برای توسعة سیاسی را فراهم کنند.

در جهت توسعة سیاسی بسترهایی لازم است که بخشی از آن ساختارهایی را شامل می‎شود که در محتوای نظام حکومتی با عنوان قانون شکل میگیرد؛ در قانون اساسی به مشارکت که یکی از ابعاد فرایند توسعة سیاسی است، پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر در قانون اساسی مشارکت در سطح کلان، میانی و خرد برای آحاد جامعه در نظر گرفته شده است؛ مشارکت مردم در سطح کلان به اشکال مختلف اعم از انتخاب رهبر به صورت غیرمستقیم توسط مجلس خبرگان، در سطح میانی به شکل فعالیت احزاب و تشکلها و در سطح خرد نیز با انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا محقق میشود.

نکتة حائز اهمیت این است که با توجه به نقش احزاب در تحقق توسعة سیاسی، دولتها باید بتوانند بستری را برای اجرای قانون فراهم کنند؛ به عبارت دیگر دولتها باید برای مشارکت تشکیلاتی مردم در عرصة سیاست زمینهسازی کنند.

نقش احزاب باید روز به روز برجسته‌تر شود و موانعی که برای فعالیتهای حزبی وجود دارد باید برطرف شود؛ از طرف دیگر باید نگرش مردم به فعالیتهای حزبی در جامعه اصلاح شود؛ باید افرادی که فعالیتهای حزبی انجام میدهند، مورد احترام باشند و نباید فعالیت حزبی این افراد باعث شود هزینههای سنگینی به زندگی و خانوادة آنان وارد شود؛ در همین راستا خانههای احزاب در کشور شکل گرفتهاند تا احزاب سیاسی تقویت شوند و به آنها نقش داده شود.

برای پررنگ شدن نقش احزاب در عرصة توسعة سیاسی باید قوانین موجود اصلاح یا قوانین جدیدی تصویب شوند تا این قوانین فعالیت احزاب را در بستر قانون تسهیل کنند؛ علاوه بر این باید منابع مالی معقول و منطقی برای فعالیت احزاب و گروههای تشکیلاتی سیاسی در اختیار آنها قرار گیرد؛ همچنین باید نگرش جامعه و افراد جامعه به فعالیتهای تشکیلاتی حزبی که مؤثرترین نوع فعالیتهای سیاسی محسوب میشود، اصلاح شود زیرا در حال حاضر نگاه مردم به این قبیل فعالیتها تا حدودی منفی است.

*معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی

 

« تهیه کننده : سیدجواد حسینی » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶, ۱۲:۰۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها